HOMEPAGE / ДОМ  
BALKAN FEDERATION OF APICULTURAL ASSOCIATIONS
БАЛКАНСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПЧЕЛОВОДНЫХ АССОЦИАЦИЙ
English Version   Russian Version   
Statute Membership News and Events Protocols and Reports Contact Us
Устав Членство Новости и события Протоколы и доклады Контактируйте нас
Протоколы и доклады

Протокол Руководства Директоров Балканской Федерации Пчеловодческих Союзов,
Плевен, Болгария, 7 Февраля 2005 г.


Днес, 7 февраля 2005г., в гр. Плевен, България се проведе разширено заседание на Управителния съвет /УС/ на Балканската федерация на пчеларските съюзи, на което присъстваха членовете:
 1. Коста Костов – Президетн
 2. Селами Дурак – Вицепрезидент
 3. Стефан Стефанов – Генерален секретар
 4. Мирча Настовски – член
В заседанието взеха участие и Петко Златев – Председател на контролния съвет, Милико Шливич – член на контролния съвет, а също така и Маня Стефан и Лауренциу Рошу – представители на Асоцияцията на пчеларите в Румъния. Като гости в заседанието взеха участие и г-н Кристиан Константинеску – директор на института на Апимондия в гр. Букурещ и г-жа Паулина Буня – редактор в същия институт.

ДНЕВЕН РЕД
 1. Обсъждане и утвърждаване на предсевателите на отрасловите комисии, съгласно чл.25 от Устава на федерацията и основни насоки за раиотата на комисиите.
 2. Разглеждане заявлението на фондацията «Международен институт за технологии и икономика в пчеларството» на Апимондия в гр. Букурещ за приемането и за член на Балканската федерация на пчеларските съюзи.
След проведените разисквания с пълно единодушие Управителният съвет взе следните.

РЕШЕНИЯ:
 1. За Председател на отрасловата комисия по биология и патология определя инж. Лауренциу Рошу – научен сътрудник в Изследователския институт по пчеларство в гр. Букурещ.
 2. За Председател на отрасловата комисия по технологии определя доктора на техническите науки Славомир Попович от Белград.
 3. За Председател на комисията по опрашване на медоносната растителност определя доц. д-р Хрисула Киприанова от гр. Скопие.
 4. За Председател на комисията по апитерапия определя ст.н.с. Цеко Иванов от «Института по животновъдни науки», гр. София.
 5. Възлага на г-н Селами Дурак да съдейства в кратьк срок Турският пчеларски съюз да изпрати в Секретариата в гр. София имената на специалиста, който ще бъде избран за Председател на комисията по маркетинг.
 6. Възлага на Председателите на отрасловите комисии, със съдействието на пчеларските съ.зи, да определят специалистите, които ще работят в националните комисии по темите на всички отраслови комисии и да изпратят имената и адресите им за кореспонденция в Секретариата в гр. София. Срок – 15.03.2005г.
 7. Възлага на Предсевателите на отрасловите кимисии, съвместно с членовете на националните комисии, да изпратят в Секретариата в гр. София свои предложения за темите, по които считат, че трябва да се разработват съвместни проекти. Срок – 30.04.2005г.
 8. Приема предложението на г-н М. Шливич . да се изпрати в Секретариата в гр. София информация за тематиката и времето на провеждането на Национални пчеларски събори и изложби във всяка от страните, членки на федерацията. Срок – 15.03.2005г.
  Према и предложението на Сръбския пчеларски съюз на събора в гр. Белград на 07.08ю10ю2005г. да се организира щанд, на който да се представи Балканската федерация на пчеларските съюзи. За целта всяка страна да изпрати в Секретариата свое предложение за възможностите си за участие и с какви изделия и продукти. Срок – 30.06.2005г.
 9. Дава съгласие да бъде приета фондация «Международен институт по технологии и икономика в пчеларството» на Апимондия в гр. Букурещ за нов член на Балканската федерация на пчеларските съюзи. Това решение на УС да се внесе за утвърждаване на първото общо събрание на федерацията, съгласно чл.27 от Устава.
Упревителният съвет се обръща с молба към ръководството на фондацията да оказе съдействие за създаване на една сертифицирана лаборатория по изискванията на ЕС, която да подпомага провеждането на технологичен контрол при производството на пчелани продукти и при реализирането им на увропейските пазари.

В края на заседанието г-н Ст. Стефанов запозна участниците с някои от основните теми, по които биха могли да се разработват проекти от отрасловите комисии. След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Президент: К. Костов
Ген. Секретар: Ст. Стефанов
© 2006 - 2019 APIBALCANICA / АПИБАЛКАНИКА